Obecní úřad Vodochody, jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu Vodochody, na základě smlouvy s Ing. arch. Martinou Bredovou - číslo osvědčení 800035020, vydáno Ministerstvem vnitra ČR dne 31. 10. 2006 -  podle § 6 odstavec 2/ s plněním ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, oznamuje v souladu s § 52 zákona č. 183/2006, ve znění pozdějších předpisů a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 
 
Zahájení veřejného projednání návrhu územního plánu Vodochody
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Ing. Václav Jetel, Ph.D.
 
Veřejné projednání s výkladem zpracovatele se uskuteční
dne 24. května 2022 (úterý) v 15:00 hodin
vzasedací místnosti OÚ Vodochody
 
Návrh územního plánu Vodochody bude k veřejnému nahlédnutí na těchto místech:
 

  • na Obecním úřadě Vodochody, Školská 59, 250 69 Vodochody
  • na internetových stránkách obce  https://vodochody.cz/up
 
v termínu od 20. 4. 2022 do 31.5.2022 včetně