Obec Vodochody, (dále jen „Obec“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Obce v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Obci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však obec provádí jen výjimečně.

Obec respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Obec pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Obec pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na obec Vodochody je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS ………., emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese …….@xxx.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese OÚ Vodochody, Průběžná 50, 250 69 Vodochody, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese 250 69 Vodochody.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro obec Vodochody je Ing. Bc. Jiří Kubela, telefon +420 725 980 725, email: gdprposouzeni@outlook.cz

V souvislosti s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů – známé jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a pod zkratkou GDPR, přijala Obec Vodochody tyto zásady, jejichž cílem je informovat veřejnost a subjekty osobních údajů o postupech naší Obce při zpracovávání osobních údajů a o právech fyzických osob, jejichž osobní údaje naše Obec zpracovává.

1. Kategorie subjektů osobních údajů, o nichž zpracováváme osobní údaje

Obec Vodochody při své činnosti zpracovává osobní údaje širokého okruhu těchto fyzických osob:

 • plátců místních poplatků;
 • fyzických osob, jež se v Obci přihlásily k trvalému pobytu;
 • fyzických osob, s nimiž Obec uzavřela smlouvu o dodávce pitné vody;
 • fyzických osob, jež Obec požádaly o vyjádření k zásahu do místní komunikace, k územnímu a stavebnímu řízení, žádosti o povolení sjezdu, o povolení kácení dřevin;
 • žadatelů o úřední ověření podpisu nebo o vydání výstupu z informačního systému veřejné správy Czech point;
 • nezletilých osob, které mají nastoupit k základnímu vzdělávání;
 • zaměstnanců Obce, zaměstnanců příspěvkových organizací Obce, členů volených orgánů a poradních orgánů (výborů);
 • smluvních partnerů Obce, kteří Obci poskytují své služby či dodávají své výrobky, užívají obecní nemovitosti na základě nájmu či pachtu;
 • nájemců hrobového místa;
 • účastníků veřejných zakázek, členů komise pro otevírání obálek, členů hodnotících komisí;
 • členů volebních komisí a zapisovatele, kandidátů uvedených na volebních listinách, oprávněných voličů;
 • žadatelů o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím;
 • čtenářů Obecní knihovny ;
 • zájemců o činnost Obce, kterými jsou fyzické osoby, které Obec kontaktovaly prostřednictvím e-mailu, položily nám dotaz na našich webových stránkách, na našich sociálních sítích, komunikovaly s námi prostřednictvím chatovacích služeb nebo za použití jiných elektronických služeb;
 • účastníků veřejných a společenských akcí pořádaných naší Obcí;
 • našich jubilantů a nových občánků;
 • odběratelů, kterými jsou osoby, které se přihlásily k odebírání novinek prostřednictvím e-mailu.

2. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

V souvislosti s činností Obce v rámci samostatné a přenesené působnosti, hospodaření s majetkem Obce a zajišťování potřeb našich občanů a návštěvníků, dochází ke zpracování těchto kategorií osobních údajů:

 • identifikační údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (zejména jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště, číslo průkazu totožnosti, podpis, v případě podnikatelů také sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ, u zaměstnanců dále číslo sociálního a zdravotního pojištění);
 • kontaktní údaje, umožňující nám kontakt s fyzickou osobou (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka, bankovní spojení);
 • osobní údaje, které jsou obsaženy ve veřejně přístupných rejstřících a informačních systémech veřejné správy, seznamech či evidencích (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, evidence obyvatel, evidence cizinců a další);
 • osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smluv či pro přípravu návrhů smluv (v případě hospodaření s majetkem, posouzení uchazeče o veřejnou zakázku);
 • osobní údaje získané za trvání pracovního poměru (výše mzdy, odměny, benefity, apod.) či v souvislosti s uplatněním daňových odpočtů a slev (počet dětí, studium, stavební spoření, výše hypotéky, atd.);
 • osobní údaje o zdravotním stavu v rozsahu nezbytném pro plnění povinností zaměstnavatele stanovené pracovněprávními předpisy (způsobilost pro výkon sjednané práce, pracovní neschopnost, pracovní úrazy, atd.);
 • osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné posouzení důvodu pro výši platby místního poplatku (např. zda je důvod pro osvobození od místního poplatku, počet osob v domácnosti pro výši poplatku za odvoz odpadu);
 • osobní údaje, jejichž získání a zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti vyplývající pro Obec z platných právních předpisů (např. pro zahájení povinné školní docházky dítěte, pro řádné vedení účetnictví Obce, pro zjištění počtu oprávněných voličů);
 • osobní údaje vyplývající z navázaného smluvního vztahu a poskytování komunálních služeb (údaje o uzavřených smlouvách, jejich trvání, platební historii, změnách smluv apod.);
 • osobní údaje získané na základě elektronické komunikace mezi Obcí a fyzickou osobou (IP adresa, adresa na sociální sítě, polohové údaje, písemné zápisy z osobní komunikace, písemná a elektronická komunikace, chatové a videochatové komunikace atd.);
 • fotografie či videozáznam z veřejné nebo společenské akce pořádané Obcí;
 • fotografie z přání jubilantům a vítání nových občánků.